Da li je moguća dupla prodaja stanova?

Dupla prodaja Stanova

Ranijih godina, vrlo često su kupci dolazili u veoma nezgodnu situaciju da su im se prodavali stanovi koji su već prodati. Na svu sreću, danas taj procenat je jako mali u odnosu na ukupnu prodaju stanova i može se smatrati pojedinačnim slučajevima, ali svakako zavređuje da se spomene i da se naglasi kupcu kako da spreči i predvidi duplu prodaju stanova. Ranije su se ugovori overavali u sudovima koji nisu bili adekvatno umreženi i nije postojala neka jedinstvena baza nekretnina, pa je dolazilo je do tzv. Duple prodaje stanova gde su kupci u nekom trenutku shvatali da im je njihova nekretnina još nekom prodata.

Dupla prodaja stanova je bila je ranijih godna čest problem i dodatna briga kod kupaca. Naravno, u odnosu na ukupnu prodaju stanova (bar u Beogradu) to možda nije veliki procenat ali se dešavalo da se u medijima (televizija, novine) pojavi prilog gde se pojavi više građana koje je neko oštetio tako što im je prodao isti stan više puta.  

Ranije su se kupoprodajni ugovoru overavali u sudovima gde se ugovor upisivao u sudske knjige, plaćala se određena taksa za takvu uslugu i ni u jednom trenutku niko od nadležnih nije proveravao da li je takva nekretnina već nekome prodata. Problem se manifestije kada se ostali kupci koji su isto tako “kupili” tu nekretninu nađu u situaciji da kad žele da se usele, tek tada shvate da su prevareni. Tada nastaje drugi problem, ko je u stvari pravi i jedini kupac – da li je to onak koji je prvi kupio (vidi se datum ugovora) i šta se dešava sa ostalim “kupcima” koji su oštećeni u takvim situcijama. Obično takvi slučajevi, što je i logično jer je pravno gledano krivično delo, završne na sudu, ali se posle javlja problem da “kupac” nikako ne može da vrati svoja sredstva ili se to otegne na nekoliko godina. Ali svakako i pored izgubljenog novca i vremena, svakako treba napomenuti i stresne situacije u kojima su se kupci nalazili u tim trenucima pa je zato važno da kupci pre kupovine provere neke podatke. 

Screenshot 2022-04-10 at 13.34.26

Centralni registar prometa nekretnina – sigurna kupovina stana

Danas na svu sreću situacija je potpuno drugačija. Uvođenjem sistema Centralni registar prometa nekretnina  ili kao se u praksi zove platforma “LIBRA”  (odnosno baza podataka o prometovanim nepokretnostima koja se vodi pri Ministarstvu pravde), gde je svaka prodata nekretnina uvedena u sistem i u trenutku kada se radi kuporodaja, prvo se preko tog sistema proveri da li je nekrentina već prodata. Na taj način, u nekoliko klikova, kupac kod notara, pre kupovine može da sazna, da li je stan već nekom prodat i time spreči da sebe dovede u veoma nezgodnu situaciju.

Na taj način, kupac već odmah i pre same kupovine može da bude siguran da je jedinstveni kupac nekretnine koja je predmet ugovora i na taj način neće doći u situaciju da mu se  na vratima pojavi “neki novi kupac tog istog stana”.

Na ovakav način i preko ovakvih sistema se podiže pravna sigurnost, sprečavaju zloupotrebe kao i krivična dela. Zato je važno da se kupac pre bilo kakve kupovine nekretnina, prethodno raspita kod najbliže notarske agencije ili agencije gde planira da u budućnosti overi kupoprodajni ugovor, kako funkcioniše provera prometa, koliko iznosi takva usluga i sl. Na taj način, prilikom kupovine stana, neće imati nikakva iznenađenja tog tipa i moće će da se više skoncetriše na samu potragu za svojim stanom.